توصیه ی ضد سرقتی برای درب چوبی

توصیه ی ضد سرقتی برای درب چوبی

ضد سرقت کردن درب چوبی

در ارتباط با سرقت هایی که با ضربه زدن به درب های ورودی و درب های داخلی انجام می شود یک درب میتواند از سمت زبانه و چفت کردن قفل تضعیف شود و در عرض بازو به صورت نیمه باز در بیاید.میتوان گفت که این یک ضعف ذاتی در تمام درب های چوبی قدیمی است.در این جا،قدرت و توانایی یک قفل خوب و باکیفیت مورد سوال نیست در واقع یک درب و یک چارچوب در طی زمان و دراثر وارد شدن نیروهای مدخل،نیمه باز و خراب می شود. درادامه عمده نواحی درب ها که باعث تضعیف درب چوبی میشود را برایتان شرح خواهیم داد.

عمده نواحی دچار ضعف درب چوبی 

• خود درب،نزدیک زبانه در قفل یا قفل پنجره
• چارچوب درب،نزدیک صفحه ی ضربه زننده ی قفل زبانه
• درب و چارچوب درب،نزدیک لولا
• چارچوب درب نزدیک به محور قفل دیواره

ضد سرقت کردن درب چوبی

 

 

Leave a Comment